Shi-Wei: FU DI

Mama: FANG SHU

Xiao-Hua: YANG GUANG

Teacher: YANG LIN

Xiao-Qing: CHANG HUNG-MEI

Li-Li: WANG YANG

Shao-Qiong: ZHAO BO-NAN

Xiao-Hong: ZHANG QIAN

Papa: ZHAO YI-JUN

Principal: CAO YI

Mr. Li: DU CHANG-TAI

Mrs. Li: SHI TEH-RONG

courtyard old woman: YU XIU-ZHI

Ye Hong: HUAN QING

bad boys: LI YANG

SUN WEN

ZHOU XIN

GU FEI

neighborhood community woman: WANG LI-YUAN

tofu vendor: LIU LI-SHI

basket-knitting girls: SU TONG

TONG SHAN

CAO JING

CHEN XU

dancers in uniform: LI QI

ZHAO QIAN-HUI

CHANG DI

boy reading: CHENG BING

male teacher: WEI-WEI WANG